Infografiki

DisInfo Grafiki to produkt informacyjno-edukacyjny. Prezentowane infografiki są obrazową formą przekazywania informacji ze świata manipulacji, w tym wizualizacji wybranych procesów dezinformacji.

Celem produktu jest podnoszenie świadomości zagrożeń i budowanie odporności społecznej na dezinformację. Głównym zadaniem jest przedstawienie treści w przystępny dla odbiorców sposób – z tego względu niektóre prezentowane treści są w różnym stopniu uproszczone. Rozwinięcie merytoryczne infografiki znajdziecie Państwo w naszych publikacjach.

Po zapoznaniu się z infografikami zachęcamy do ich dalszego wykorzystywania i powielania.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2023”.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


Operacje informacyjne to kategoria bezpośrednich i pośrednich operacji wsparcia dla sił zbrojnych. #INFOOPS na Zachodzie jest częścią zdolności sił zbrojnych. W odróżnieniu do sowieckiej i rosyjskiej kultury strategicznej, podlega pod demokratyczną kontrolę i operacyjność czasu wojny i pokoju.

✅ Dezinformacja w ujęciu definicji NATO to wszelkie przedsięwzięcia mające na celu wprowadzenie przeciwnika w błąd poprzez manipulowanie, działania pozorujące, preparowanie dowodów i prowokujące działania szkodzące jego własnym interesom.

✅ Dezinformacja obejmuje zastosowanie środków w celu manipulacji percepcją decydentów przeciwnika, a także oddziaływania na zachowanie tak, aby przekonać ich do realizacji wskazanego wariantu działania.

✅ Military deception (MILDEC) to zaplanowane i zamierzone działanie w celu dezinformacji procesu decyzyjnego potencjalnego przeciwnika poprzez oddziaływanie na jego dowódcę, a tym samym na jego cykl decyzyjny. W najnowszej infografice przedstawiamy zdolności operacyjne, które mogą zostać zintegrowane jako działania informacyjne (INFO OPS) według narodowych i sojuszniczych doktryn NATO


Rola i miejsce DEZINFORMACJI w sowieckiej / rosyjskiej kulturze strategicznej.

Działania (środki) aktywne sowieckiej Rosji i współczesnej. Środki aktywne to różne, często wzajemnie się przenikające i uzupełniające ofensywne przedsięwzięcia o charakterze propagandowym, dezinformacyjnym, decepcyjnym, dywersyjnym, destabilizującym i agenturalnym. Cele ich oddziaływania wynikają z założeń i priorytetów polityki zagranicznej Rosji, których nadrzędnym celem jest zmuszenie przeciwnika do działań w kierunku pożądanym dla Moskwy. Termin łączy różne techniki wykorzystywane w operacjach wpływu Kremla na otoczenie międzynarodowe czy wewnętrzne.

Perspektywa KGB:

„Główną misją wywiadu, zgodnie z wytycznymi sowieckich przywódców, było ostrzeganie kierownictwa kraju przed konfliktem zbrojnym. Jak wiadomo, sowieckie przywództwo miało obsesję na punkcie potencjalnego zachodniego ataku na Związek Sowiecki. Z tego powodu wywiadowi dano wszystko, czego tylko zapragnął, aby mógł dostarczać informacje o nadchodzących wydarzeniach. Należy podkreślić, że istniała także druga, bardzo ważna strona sowieckiej działalności wywiadowczej, którą nie zawahałbym się określić mianem serca i duszy sowieckiego wywiadu. Była to działalność wywrotowa. Nie pozyskiwanie danych wywiadowczych, ale dywersja: środki aktywne mające na celu osłabienie Zachodu, wbicie klinów we wszelkiego rodzaju sojusze społeczności zachodniej, zwłaszcza NATO. (…) To była naprawdę ogólnoświatowa działalność, często nie tylko finansowana, lecz prowadzona lub sterowana przez KGB. Miała na celu militarne, gospodarcze i psychologiczne osłabienie Zachodu”. – Oleg Kaługin [m.in. oficer operacyjny rezydentury KGB w Nowym Jorku]

Zmieniły się tylko czasy i nazwy, środki i zadania nie. Działania (środki) aktywne sowieckiej Rosji i współczesnej:


Taktyka pozorowanego „dowodu”. Taktyka pozorowanego dowodu to często obecny model działania w rosyjskich operacjach informacyjno – psychologicznych.

Taktyka pozorowanego „dowodu” polega na fabrykowaniu materiału (fałszowaniu dokumentów, oświadczenia, rozmowy, pozorowaniu zdarzeń lub innych elementów mających wpływ na postrzeganie zdarzenia), które wpisują się w wektor operacji informacyjnej, po to aby na bazie takiego rzekomego „dowodu” legitymizować tezy wprowadzające w błąd. Istotą taktyki pozorowanego dowodu jest wprowadzenie do środowiska informacyjnego fałszywego materiału, który w optyce odbiorców ma “uwiarygadniać” narracje dezinformacyjną.

Operacje specjalne realizowane przy użyciu taktyki pozorowanego dowodu są komponowane na podstawie modeli psychologicznych i zawierają sobie sugestywny związek przyczynowo skutkowy, który ma na celu wytworzyć wrażenie, że odbiorca komunikatu samodzielnie dochodzi do prawidłowych (mylących) wniosków.


Model dystrybucji rosyjskiej propagandy w wirtualnym środowisku informacyjnym.

Model dystrybucji informacji w wirtualnym środowisku informacyjnym na bazie rozpoznanego rosyjskiego podstawowego modelu dystrybucji wiadomości manipulacyjnych.