Disinfo Digest

Newest activity in english

Polski

Infographics

DisInfo Graphics is an informational and educational product. Presented infographics are a visual form of conveying information from the world of manipulation, including visualization of selected processes of disinformation.

The aim of the product is to raise awareness of threats and build social resilience to misinformation. The main task is to present the content in a way that is accessible to the audience, which is why some of the presented content is simplified to varying degrees. You can find detailed infographics in our publications.

After reading the infographics, we encourage you to continue using and reproducing them.

The publication expresses only the views of the author and cannot be identified with the official position of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.
Public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland in the “Public Diplomacy 2023” competition.

Cyberatak w operacji wpływu

Rosyjski aparat operacji informacyjno-psychologicznych to kontrolowane przez rosyjskie służby specjalne i siły zbrojne zdolności o zróżnicowanej strukturze. Cyberataki, czyli m. in. ofensywne operacje w cyberprzestrzeni, są jednym z narzędzi wykorzystywanych w operacjach wpływu i w tym przypadku mają charakter podrzędny wobec domeny psychologicznej. Operacyjne zastosowanie cyberataku zależy od zakładanego przez adwersarza celu operacji.

W najnowszej infografice przedstawiamy proces kompromitacji poczty e-mail i operacyjne zastosowanie tego typu operacji (wybrane aspekty).

Operacje informacyjne / psychologiczne NATO

Operacje informacyjne to kategoria bezpośrednich i pośrednich operacji wsparcia dla sił zbrojnych. #INFOOPS na Zachodzie jest częścią zdolności sił zbrojnych. W odróżnieniu do sowieckiej i rosyjskiej kultury strategicznej, podlega pod demokratyczną kontrolę i operacyjność czasu wojny i pokoju.

  • Dezinformacja w ujęciu definicji NATO to wszelkie przedsięwzięcia mające na celu wprowadzenie przeciwnika w błąd poprzez manipulowanie, działania pozorujące, preparowanie dowodów i prowokujące działania szkodzące jego własnym interesom.
  • Dezinformacja obejmuje zastosowanie środków w celu manipulacji percepcją decydentów przeciwnika, a także oddziaływania na zachowanie tak, aby przekonać ich do realizacji wskazanego wariantu działania.
  • Military deception (MILDEC) to zaplanowane i zamierzone działanie w celu dezinformacji procesu decyzyjnego potencjalnego przeciwnika poprzez oddziaływanie na jego dowódcę, a tym samym na jego cykl decyzyjny. W najnowszej infografice przedstawiamy zdolności operacyjne, które mogą zostać zintegrowane jako działania informacyjne (INFO OPS) według narodowych i sojuszniczych doktryn NATO.

Rola i miejsce DEZINFORMACJI w sowieckiej / rosyjskiej kulturze strategicznej

Działania (środki) aktywne sowieckiej Rosji i współczesnej. Środki aktywne to różne, często wzajemnie się przenikające i uzupełniające ofensywne przedsięwzięcia o charakterze propagandowym, dezinformacyjnym, decepcyjnym, dywersyjnym, destabilizującym i agenturalnym. Cele ich oddziaływania wynikają z założeń i priorytetów polityki zagranicznej Rosji, których nadrzędnym celem jest zmuszenie przeciwnika do działań w kierunku pożądanym dla Moskwy. Termin łączy różne techniki wykorzystywane w operacjach wpływu Kremla na otoczenie międzynarodowe czy wewnętrzne.

Perspektywa KGB:

„Główną misją wywiadu, zgodnie z wytycznymi sowieckich przywódców, było ostrzeganie kierownictwa kraju przed konfliktem zbrojnym. Jak wiadomo, sowieckie przywództwo miało obsesję na punkcie potencjalnego zachodniego ataku na Związek Sowiecki. Z tego powodu wywiadowi dano wszystko, czego tylko zapragnął, aby mógł dostarczać informacje o nadchodzących wydarzeniach. Należy podkreślić, że istniała także druga, bardzo ważna strona sowieckiej działalności wywiadowczej, którą nie zawahałbym się określić mianem serca i duszy sowieckiego wywiadu. Była to działalność wywrotowa. Nie pozyskiwanie danych wywiadowczych, ale dywersja: środki aktywne mające na celu osłabienie Zachodu, wbicie klinów we wszelkiego rodzaju sojusze społeczności zachodniej, zwłaszcza NATO. (…) To była naprawdę ogólnoświatowa działalność, często nie tylko finansowana, lecz prowadzona lub sterowana przez KGB. Miała na celu militarne, gospodarcze i psychologiczne osłabienie Zachodu”. – Oleg Kaługin [m.in. oficer operacyjny rezydentury KGB w Nowym Jorku]

Zmieniły się tylko czasy i nazwy, środki i zadania nie. Działania (środki) aktywne sowieckiej Rosji i współczesnej:

Taktyka pozorowanego „dowodu”. Taktyka pozorowanego dowodu to często obecny model działania w rosyjskich operacjach informacyjno – psychologicznych

Taktyka pozorowanego „dowodu” polega na fabrykowaniu materiału (fałszowaniu dokumentów, oświadczenia, rozmowy, pozorowaniu zdarzeń lub innych elementów mających wpływ na postrzeganie zdarzenia), które wpisują się w wektor operacji informacyjnej, po to aby na bazie takiego rzekomego „dowodu” legitymizować tezy wprowadzające w błąd. Istotą taktyki pozorowanego dowodu jest wprowadzenie do środowiska informacyjnego fałszywego materiału, który w optyce odbiorców ma “uwiarygadniać” narracje dezinformacyjną.

Operacje specjalne realizowane przy użyciu taktyki pozorowanego dowodu są komponowane na podstawie modeli psychologicznych i zawierają sobie sugestywny związek przyczynowo skutkowy, który ma na celu wytworzyć wrażenie, że odbiorca komunikatu samodzielnie dochodzi do prawidłowych (mylących) wniosków.

Model dystrybucji rosyjskiej propagandy w wirtualnym środowisku informacyjnym

Model dystrybucji informacji w wirtualnym środowisku informacyjnym na bazie rozpoznanego rosyjskiego podstawowego modelu dystrybucji wiadomości manipulacyjnych.